วันอังคาร, 27 พฤศจิกายน 2018 15:00

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(5587)

เขียนโดย... 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ เรื่องการเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งข่าวสาร สามารถดาวน์โหลดดูรายละเเอียดได้ตามไฟล์แนบ
1. หนังสือที่ สธ 0201.02/ว 733 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงกรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “IDP+IS : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard : IS) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)” ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2
2. หนังสือที่ ศธ 6593(8)/18928 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ MFM-CMU conference เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine”
3. หนังสือที่ ศธ 0517.06/ว.13027 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ “Rama Endocrine Update 2019 ครั้งที่ 8 “Honoring Our Past, Embracing Our Future”
4. หนังสือที่ สธ 0201.02/ว 730 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำ
5. หนังสือที่ สธ 0201.02/ว736 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รป.ม.)สาขาวิชานโยบายและการจัดการสาธารณะ
6. หนังสือที่ สธ 0201.02/ว738 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
7. หนังสือที่ ศธ 6593(7.18.1)/1136 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ
_____________________________
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

อ่าน 78 ครั้ง