ประวัติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

IMG 0149
 ssj building

          พ.ศ. 2456 มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขครั้งแรกในจังหวัดน่าน  ภายใต้ ชื่อว่า "โอสถศาลา" (ตั้งอยู่ที่ สสอ.เมืองน่าน ในปัจจุบัน) มีหน้าที่หลักในด้านการควบคุมป้องกันโรค และรักษาพยาบาล มีเพียงหน่วยงานเดียว โดยที่ทั้งจังหวัดยังไม่มีโรงพยาบาล 

          พ.ศ. 2499 มีการก่อสร้างโรงพยาบาลประจำจังหวัดน่าน จำนวนเตียง 25 เตียง  สังกัดกรมการแพทย์
รับผิดชอบงานด้านการรักษาพยาบาลเป็นหลัก ในส่วนทางด้านการสาธารณสุข  เปลี่ยนชื่อเป็น "ที่ทำการอนามัยจังหวัด" สังกัดกรมอนามัย ใช้อาคารเดิมของโอสถศาลา (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน)

          
พ.ศ. 2515 เปลี่ยนชื่อจาก "ที่ทำการอนามัยจังหวัด" เป็น "สำนักงานแพทย์ใหญ่จังหวัด" สังกัดกรมการแพทย์และอนามัย

          
พ.ศ. 2517เปลี่ยนชื่อจาก "สำนักงานแพทย์ใหญ่จังหวัด" เป็น "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด"  ขึ้นตรงกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รับผิดชอบงานทั้งทางด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และรักษาพยาบาล โดยมีหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดทุกหน่วยงาน ขึ้นตรงต่อ สสจ. และได้ย้ายสถานที่จากที่เดิมมาก่อสร้างใหม่บริเวณโรงพยาบาลน่าน

          พ.ศ. 2559  ย้ายสถานที่จากที่เดิมบริเวณโรงพยาบาลน่าน มาก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 467 หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเศรษฐี ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จนถึงปัจจุบัน.... 
อ่าน 10578 ครั้ง