วันจันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2020 18:37

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPHและ ประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ประเด็นยุทธศาสตร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

 
 
วิสัยทัศน์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ปี 2565-2569
เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ
เพื่อคนน่านมีสุขภาพดีด้วยการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
“ชาวน่านสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
ค่านิยมองค์กร
MOPH
Mastery (เป็นนายตัวเอง) Originality (เร่งสร้างสิ่งใหม่)
People Centered Approach (ใส่ใจประชาชน) Humility (ถ่อมตนอ่อนน้อม)
 
 
       พันธกิจ
 
        1. ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
        2. พัฒนาระบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเป็นธรรม
        3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดูแล และจัดการระบบสุขภาพ
        4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

      พันธกิจที่ 1 : ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : 1. ประชาชนได้รับการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่
  2. มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่เป็นภัยต่อสุขภาพ
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการและ
ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ : 1. มีระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ
  2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการด้านสุขภาพมีคุณภาพ
 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับการป้องกันจากภัยคุกคามจากสิ่งแวดล้อมและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
      พันธกิจที่ 2 : พัฒนาระบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเป็นธรรม
 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพระบบบริการสุขภาพ
เป้าประสงค์ : 1. สถานบริการสุขภาพผ่านการรับรองคุณภาพ
  2. สถานบริการมีศักยภาพในการให้บริการตามมาตรฐาน Service Plan
 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเข้าถึงบริการ (accessibility)
เป้าประสงค์ : ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ
 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ลดความแออัดในสถานบริการ และ จัดระบบบริการในเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ
เป้าประสงค์ : มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ Node
 
      พันธกิจที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดูแล และจัดการระบบสุขภาพ
 
 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมและมีความเข้มแข็ง(ใน)ภาคีเครือข่ายเพื่อดูแลสุขภาพของชุมชน
เป้าประสงค์ : ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
 
      พันธกิจที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสมในการปฏิบัติราชการและมีความผาสุกในการทำงาน
เป้าประสงค์ : 1. กำลังคนสอดคล้องกับภาระงาน
  2. ศักยภาพของบุคลากรที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : จัดการความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูล
เป้าประสงค์ : ข้อมูลมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังระดับจังหวัดและหน่วยบริการ
เป้าประสงค์ : หน่วยบริการมีการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ด้วยองค์ความรู้ใหม่
เป้าประสงค์ : มีนวัตกรรมที่เกิดจากองค์ความรู้ใหม่ และ มีกระบวนการสร้างนวัตกรรมในแต่ละพื้นที่ (Life Long Learning)
 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ดำรงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
เป้าประสงค์ : มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการติดตามกำกับและประเมินผล
เป้าประสงค์ : มีการนำแผนยุทธศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานขององค์กร
อ่าน 2435 ครั้ง