สสจ.น่าน | เมืองน่าน | แม่จริม | บ้านหลวง | นาน้อย | ปัว | ท่าวังผา | เวียงสา
ทุ่งช้าง
เชียงกลาง | นาหมื่น | สันติสุข | บ่อเกลือ | สองแคว | ภูเพียง | เฉลิมพระเกียรติ

    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Update: 01.10.2021   

warintep 2021 03 11 200

นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน


ssj derek2021 03 17
นพ.ดิเรก สุดแดน
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รอง นพ.สสจ.น่าน

ssj niyom2021
นายนิยม ศิริ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รอง นพ.สสจ.น่าน

นายกมล เศรษฐ์ชัยยันต์
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รอง นพ.สสจ.น่าน
ssj jintana2021
นางจินตนา จันทร์ดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รอง นพ.สสจ.น่าน

นางพรพิมล  หล้าปิงเมือง
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ccp 2021
นายฌัชชภัทร พานิช
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายอานันต์ ศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางนฤมล สวัสดิผล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

นางสาวอุบลรัตน์ จันต๊ะโมกข์
หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
สุขภาพจิต และยาเสพติด

นางสาวสุมาลี ซุยหาญ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
 

นางสาวสุนีย์พร ถีจันทร์
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย
 

นายปรีชวิชญ์ พรมจักร
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
 
ssj warangkana
นางวรางคณา เศรษฐ์ชัยยันต์
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 

นายสุรพงษ์ สิทธิชัย
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
ssj chaen
นายแชน อะทะไชย
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
ccp 2021
นายฌัชชภัทร พานิช
หัวหน้างานโครงการพระราชดำริ
 
ssj charoenluk
นางเจริญลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
หัวหน้ากลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
นายถนัด ใบยา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

 
 
........................
หัวหน้างานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
 

นายวิสิทธิ์ มารินทร์
หัวหน้าสำนักเลขานุการและอำนวยการ
 
 
 

     อำเภอเมืองน่าน

พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

นายจงจิต ปินศิริ
สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน
     อำเภอแม่จริม

นพ.เทพวรวิทย์ ใจจะดี
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม
sso chalongchai
นายฉลองชัย สิทธิวัง
สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     อำเภอบ้านหลวง

นพ.กมล พรมลังกา
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง


นายธนเสฏฐ์ สายยาโน
สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง
     อำเภอนาน้อย

นพ.วิษณุ มงคลคำ
รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาน้อย

นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
สาธารณสุขอำเภอนาน้อย
     อำเภอปัว

นพ.กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

นายอัชฌาวัฒน์ สมบัติ
สาธารณสุขอำเภอปัว
     อำเภอท่าวังผา
ssj derek2021 03 17
นพ.ดิเรก สุดแดน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวังผา

นายชัยวุฒิ วันควร
สาธารณสุขอำเภอท่าวังผา
     อำเภอเวียงสา

นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต
รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา

นายชุมพล สุทธิ
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
     อำเภอทุ่งช้าง

นพ.มงคล ลัคนาเลิศ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง

นายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล
สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง
     อำเภอเชียงกลาง

นพ.อภิชิต สถาวรวิวัฒน์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง

นายชูชีพ ปัญญานะ
สาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง
     อำเภอนาหมื่น

นพ.กฤติพงษ์ ทิพย์ลุ้ย
รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหมื่น
sso5510 wichai
นายวิชัย ศิริวรวัจน์ชัย
สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น
     อำเภอสันติสุข

นพ.กฤษ ใจวงค์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันติสุข

นายนิคม สุนทร
สาธารณสุขอำเภอสันติสุข
     อำเภอบ่อเกลือ

นพ.นิธิวัชร์ แสงเรือง

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ
sso chawalit
นายชวลิต รวมศิลป์

สาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ
     อำเภอสองแคว

นพ.วุฒิไกร จิตอารี
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสองแคว

นางกฤษดา พรหมวรรณ์
สาธารณสุขอำเภอสองแคว
     อำเภอภูเพียง

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง


นายเกษตร ปะทิ
สาธารณสุขอำเภอภูเพียง
     อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

นพ.ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ


นายสมเกียรติ สิทธิยศ
สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
อ่าน 3449 ครั้ง