สสจ.น่าน | เมืองน่าน | แม่จริม | บ้านหลวง | นาน้อย | ปัว | ท่าวังผา | เวียงสา
ทุ่งช้าง
เชียงกลาง | นาหมื่น | สันติสุข | บ่อเกลือ | สองแคว | ภูเพียง | เฉลิมพระเกียรติ

    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Update: 02.02.2021   

warintep 2021 03 11 200

นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน


ssj derek2021 03 17
นพ.ดิเรก สุดแดน
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รอง นพ.สสจ.น่าน


ssj kanda2021 03 16
นางกานดา ยุบล
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รอง นพ.สสจ.น่าน


นายกมล เศรษฐ์ชัยยันต์
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รอง นพ.สสจ.น่าน

นางสาวอารุณรัตศ์ อรุณนุมาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รอง นพ.สสจ.น่าน

นายนิยม ศิริ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รอง นพ.สสจ.น่าน

.........................
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


..........................
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข


นางพรพิมล  หล้าปิงเมือง
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


นายอานันต์ ศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


นางจินตนา จันทร์ดี
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ


นางสาวสุมาลี ซุยหาญ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


นางสาวสุนีย์พร ถีจันทร์
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย


นางวรางคณา เศรษฐ์ชัยยันต์
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข


นายสุรพงษ์ สิทธิชัย
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

นายถนัด ใบยา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ


นางนฤมล สวัสดิผล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

นางสาวอุบลรัตน์ จันต๊ะโมกข์
หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิต
และยาเสพติด

นายแชน อะทะไชย
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

     อำเภอเมืองน่าน

พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

นายจงจิต ปินศิริ
สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน
     อำเภอแม่จริม

นพ.เทพวรวิทย์ ใจจะดี
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม

นายฉลองชัย สิทธิวัง
สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     อำเภอบ้านหลวง

นพ.กมล พรมลังกา
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง


นายธนเสฏฐ์ สายยาโน
สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง
     อำเภอนาน้อย

นพ.วิษณุ มงคลคำ
รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาน้อย

นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
สาธารณสุขอำเภอนาน้อย
     อำเภอปัว

นพ.กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

นายอัชฌาวัฒน์ สมบัติ
สาธารณสุขอำเภอปัว
     อำเภอท่าวังผา

นพ.ดิเรก สุดแดน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวังผา

นายชัยวุฒิ วันควร
สาธารณสุขอำเภอท่าวังผา
     อำเภอเวียงสา

นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต
รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา

นายชุมพล สุทธิ
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
     อำเภอทุ่งช้าง

นพ.มงคล ลัคนาเลิศ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง

นายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล
สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง
     อำเภอเชียงกลาง

นพ.อภิชิต สถาวรวิวัฒน์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง

นายชูชีพ ปัญญานะ
สาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง
     อำเภอนาหมื่น

นพ.กฤติพงษ์ ทิพย์ลุ้ย
รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหมื่น

นายวิชัย ศิริวรวัจน์ชัย
สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น
     อำเภอสันติสุข

นพ.กฤษ ใจวงค์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันติสุข

นายนิคม สุนทร
สาธารณสุขอำเภอสันติสุข
     อำเภอบ่อเกลือ

นพ.นิธิวัชร์ แสงเรือง

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ
sso chawalit
นายชวลิต รวมศิลป์

สาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ
     อำเภอสองแคว

นพ.วุฒิไกร จิตอารี
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสองแคว

นางกฤษดา พรหมวรรณ์
สาธารณสุขอำเภอสองแคว
     อำเภอภูเพียง

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง


นายเกษตร ปะทิ
สาธารณสุขอำเภอภูเพียง
     อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

นพ.ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ


นายสมเกียรติ สิทธิยศ
สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
อ่าน 1003 ครั้ง