สสจ.น่าน | เมืองน่าน | แม่จริม | บ้านหลวง | นาน้อย | ปัว | ท่าวังผา | เวียงสา
ทุ่งช้าง
เชียงกลาง | นาหมื่น | สันติสุข | บ่อเกลือ | สองแคว | ภูเพียง | เฉลิมพระเกียรติ

    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
Update: 07.05.2021   

warintep 2021 03 11 200

นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน


ssj derek2021 03 17
นพ.ดิเรก สุดแดน
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รอง นพ.สสจ.น่าน


ssj kanda2021 03 16
นางกานดา ยุบล
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รอง นพ.สสจ.น่าน


นายกมล เศรษฐ์ชัยยันต์
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
รอง นพ.สสจ.น่าน
ssj aroonrat2021
นางสาวอารุณรัตศ์ อรุณนุมาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รอง นพ.สสจ.น่าน

นายนิยม ศิริ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รอง นพ.สสจ.น่าน
ccp 2021
นายฌัชชภัทร พานิช
หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารทั่วไป


..........................
หัวหน้ากลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


นางพรพิมล  หล้าปิงเมือง
หัวหน้ากลุ่มงาน
ควบคุมโรคติดต่อ

นายอานันต์ ศิริ
หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล


นางจินตนา จันทร์ดี
หัวหน้ากลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ


นางสาวสุมาลี ซุยหาญ
หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ


นางสาวสุนีย์พร ถีจันทร์
หัวหน้ากลุ่ม
กฎหมาย

ssj warangkana
นางวรางคณา เศรษฐ์ชัยยันต์
หัวหน้ากลุ่มงาน
ทันตสาธารณสุข


นายสุรพงษ์ สิทธิชัย
หัวหน้ากลุ่มงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม

นายถนัด ใบยา
หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


นางนฤมล สวัสดิผล
หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

นางสาวอุบลรัตน์ จันต๊ะโมกข์
หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
สุขภาพจิต และยาเสพติด
ssj chaen
นายแชน อะทะไชย
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

     อำเภอเมืองน่าน

พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

นายจงจิต ปินศิริ
สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน
     อำเภอแม่จริม

นพ.เทพวรวิทย์ ใจจะดี
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จริม
sso chalongchai
นายฉลองชัย สิทธิวัง
สาธารณสุขอำเภอแม่จริม
     อำเภอบ้านหลวง

นพ.กมล พรมลังกา
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง


นายธนเสฏฐ์ สายยาโน
สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง
     อำเภอนาน้อย

นพ.วิษณุ มงคลคำ
รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาน้อย

นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์
สาธารณสุขอำเภอนาน้อย
     อำเภอปัว

นพ.กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

นายอัชฌาวัฒน์ สมบัติ
สาธารณสุขอำเภอปัว
     อำเภอท่าวังผา

นพ.ดิเรก สุดแดน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวังผา

นายชัยวุฒิ วันควร
สาธารณสุขอำเภอท่าวังผา
     อำเภอเวียงสา

นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต
รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงสา

นายชุมพล สุทธิ
สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
     อำเภอทุ่งช้าง

นพ.มงคล ลัคนาเลิศ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งช้าง

นายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล
สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง
     อำเภอเชียงกลาง

นพ.อภิชิต สถาวรวิวัฒน์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลาง

นายชูชีพ ปัญญานะ
สาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง
     อำเภอนาหมื่น

นพ.กฤติพงษ์ ทิพย์ลุ้ย
รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหมื่น
sso5510 wichai
นายวิชัย ศิริวรวัจน์ชัย
สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น
     อำเภอสันติสุข

นพ.กฤษ ใจวงค์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันติสุข

นายนิคม สุนทร
สาธารณสุขอำเภอสันติสุข
     อำเภอบ่อเกลือ

นพ.นิธิวัชร์ แสงเรือง

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อเกลือ
sso chawalit
นายชวลิต รวมศิลป์

สาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ
     อำเภอสองแคว

นพ.วุฒิไกร จิตอารี
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสองแคว

นางกฤษดา พรหมวรรณ์
สาธารณสุขอำเภอสองแคว
     อำเภอภูเพียง

นพ.ชรินทร์ ดีปินตา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง


นายเกษตร ปะทิ
สาธารณสุขอำเภอภูเพียง
     อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

นพ.ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ


นายสมเกียรติ สิทธิยศ
สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
อ่าน 2278 ครั้ง