รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
 ลำดับ ชื่อ - สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1.
ขุนเวชวิสิฏ พ.ศ. 2465
2.
รองอำมาตย์โทขุนศิริแพทย์ พ.ศ. 2470
3.
ขุนบำรุงรสเภสัช พ.ศ. 2473
4.
ขุนนิยุตสุขวิศาล พ.ศ. 2473 - พ.ศ. 2485
5.
นายแพทย์ศุภชัย มโนหรทัต พ.ศ. 2486 - พ.ศ. 2501
6.
นายแพทย์จีรวุฒิ วิรัชกุล พ.ศ. 2501 - พ.ศ. 2503
7.
นายแพทย์สุเทพ สิงหโกวินท์ พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2504
8.
นายแพทย์อนันต์ ลาภสมทบ พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2505
9.
นายแพทย์บุญสม ผลดี พ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2506
10.
นายแพทย์สมบูรณ์ มณเฑียรมณี พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2509
11.
นายแพทย์ปทิว สุขวัจน์ พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2510
12.
นายแพทย์สมพงษ์ คมสัน พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2517
13.
นายแพทย์ธวัชชัย เชี่ยวชาญวิทย์ พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2519
14.
นายแพทย์พร เทพสุภร พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2524
15.
นายแพทย์จำรูญ มีขนอน พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2526
16.
นายแพทย์สมทรง รักษ์เผ่า พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2528
17.
นายแพทย์ชัย กฤติยาภิชาตกุล พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2530
18.
นายแพทย์ศุภชัย สายศร พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2531
19.
นายแพทย์สมาน รุ่งศรีทอง พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2534
20.
นายแพทย์ผจญ ศิริกาญจนพงษ์ มีนาคม 2534 - ตุลาคม 2534
21.
นายแพทย์สมพัฒน์ คชสีห์ พฤศจิกายน 2534 - พฤศจิกายน 2543
22.
นายแพทย์ปรีดา ดีสุวรรณ พฤศจิกายน 2543 - ธันวาคม 2546
23.
ดร.นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ธันวาคม 2546 - ธันวาคม 2555
24.
นายแพทย์สมศักดิ์ นุกูลอุดมพานิชย์ ธันวาคม 2555 - พฤศจิกายน 2556
25.
นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ พฤศจิกายน 2556 - ตุลาคม 2558
26.
นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง ตุลาคม 2558 - ตุลาคม 2562
27.
นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ 5 พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน
อ่าน 8458 ครั้ง