วันพฤหัสบดี, 11 ตุลาคม 2018 11:32

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(4820)

เขียนโดย... 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ เรื่องการเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งข่าวสาร สามารถดาวน์โหลดดูรายละเเอียดได้ตามไฟล์แนบ
1. หนังสือที่ ศธ 6803.13/ว 126 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินการคลังและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6
2. หนังสือที่ ศธ 6803.13/ว 028 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “การบริหารสินทรัพย์” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4
3. หนังสือที่ ศธ 6803.13/ว 137 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “เทคนิคในการกำหนดร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะในงานซื้อ งานจ้างทำของ งานจ้างก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบประมาณของหน่วยงาน” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4
4. หนังสือที่ ศธ 6803.13/ว 135 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำงบประมาณ 2562 หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหากระบวบการจัดซ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4”
_____________________________
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

อ่าน 173 ครั้ง