วันอังคาร, 20 กรกฎาคม 2021 10:36

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับบุคลากรภาครัฐผ่านบทเรียนออนไลน์ (E-Learning)

เขียนโดย... 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
        หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งเวียนหนังสือ ศาลากลางจังหวัดน่าน ที่ นน0013/ว11480 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับบุคลากรภาครัฐผ่านบทเรียนออนไลน์ (E-Learning)

บุคลากรทุกท่าน สามารถเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ได้ทาง https://tdga.dga.or.th/

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 239 ครั้ง