วันพุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2021 14:08

แนวทางการใช้ลูกประคบสมุนไพรในการทำหัตถการผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ของสถานบริการของรัฐ

เขียนโดย... 

         ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้จัดการประชุมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในสถานบริการ รพช. และ รพ.สต. จังหวัดน่าน ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเชิญคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจพัฒนาคุณภาพสถานบริการสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมในวัน ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Web Conference) โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings และในที่ประชุมได้มีประเด็นข้อซักถามเรื่องการใช้ลูกประคบสมุนไพรซ้ำกับผู้ป่วยที่ให้บริการนวดประคบสมุนไพรที่มีความกังวลว่าจะเป็นวัสดุเสี่ยงสัมผัสการแพร่เชื้อและลูกประคบยังเป็นวัสดุสิ้นเปลืองและอาจส่งผลต่องบประมาณของโรงพยาบาล  นั้น
        ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้หารือประเด็นฯ ดังกล่าว กับกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการที่ได้สอบถามข้อมูลจาก IC Nurse ของทั้ง 15 โรงพยาบาล ได้ข้อสรุปดังนี้

                   1. ให้ยึดแนวทางการให้บริการตามประกาศของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้แก่ ข้อ (3) ด้านสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 6) ลูกประคบสมุนไพร ให้ใช้เฉพาะผู้รับบริการเป็นรายบุคคล ไม่นำมานึ่งซ้ำ หรือใช้ซ้ำกับผู้มารับบริการรายอื่น และนึ่งลูกประคบสมุนไพร
ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที ก่อนนำไปประคบ
รายละเอียดตามไฟล์แนบท้าย

                  2. หลีกเลี่ยง หรือ งดเว้นการให้บริการหัตถการฯ ดังกล่าว จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะเข้าสู่ระดับที่ควบคุมได้ หากจำเป็นต้องใช้ให้ยึดตามแนวทางการให้บริการตามประกาศของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ข้อ 1)

                    3. หากใช้ลูกประคบทำหัตถการให้ผู้ป่วย        
                       3.1 กรณีผู้ป่วยที่ไม่มีการนัดซ้ำ แนะนำให้ซื้อกลับไปบ้าน

                       3.2 กรณีผู้ป่วยที่นัดซ้ำให้ใส่ถุงพลาสติก และเขียนชื่อผู้ป่วย โดยเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลก่อนนำไปทำหัตถการในครั้งต่อไป

ทั้งนี้ จึงขอแจ้งแนวทางการใช้ลูกประคบสมุนไพร ในการทำหัตถการผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของสถานบริการของรัฐสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน มายังท่านเพื่อแจ้งแก่ผู้รับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย
ต่อผู้รับบริการ  ต่อไป

อ่าน 215 ครั้ง