วันจันทร์, 18 มกราคม 2021 09:42

แจ้งเลื่อนการจัดประกวดของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

เขียนโดย... 

    ด้วย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้แจ้งเลื่อนการจัดประกวดฯ จากกำหนดการเดิมในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งต้องเฝ็าระวังอย่างใกล้ชิด และจะดำเนินการแจ้งกำหนดการประกวดใหม่ ในภายหลัง

   ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงขอแจ้งเลื่อนการจัดประกวดๆ มายังท่าน เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบโดยทั่วกัน สำหรับเขตสุขภาพที่ดำเนินการประกวดระดับเขตสุขภาพ เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งผลการประกวด ใบสมัคร และเอกสารประกอบการประกวดตามที่กำหนดมายัง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔  รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายนี้ 

อ่าน 85 ครั้ง