วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2020 12:08

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข

เขียนโดย... 

เรียน  นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน), นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

        และหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ 

                ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกคน ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี ปราศจากการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการปัญหาดังกล่าว

อ่าน 301 ครั้ง