วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2020 10:22

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562

เขียนโดย... 

     ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 เพื่อให้สวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทุกคน มีมาตรฐานเดียวกัน

     รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 4688 ครั้ง