วันอังคาร, 26 พฤศจิกายน 2019 10:50

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี 22 ตุลาคม 2562

เขียนโดย... 

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี 22 ตุลาคม 2562

เรียน     นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)/นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ/หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ในสังกัดสสจ.น่าน

           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

                                      ด้วยจังหวัดน่าน ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ นน ๐๐๑๗.๒/๔๘๑๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ กรณีนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเกี่ยวกับจังหวัด ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ จำนวน ๒ ประเด็น

                             ในการนี้ จังหวัดน่านจึงมอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้

                             ๑. ให้ส่วนราชการ ติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักจัดทำแผนการจัดสรรน้ำ (รายละเอียดดังแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                ขอแสดงความนับถือ

อ่าน 368 ครั้ง