วันพฤหัสบดี, 22 เมษายน 2021 13:28

มอบอำนาจให้สาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนกรณีเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาต ผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือมีไว้ในครอบครอง กัญชา

เขียนโดย... 

                 ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้มีคำสั่งมอบอำนาจให้สาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน กรณีเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาต และดำเนินกิจการในใบอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (กัญชา) ในเขตอำเภอนั้นๆ รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายนี้

อ่าน 704 ครั้ง