วันพุธ, 06 มิถุนายน 2018 15:12

ส่งอนุบัญญัติและคำสั่งที่เกี่ยวข้องฯ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด Featured

เขียนโดย... 

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/ สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

        กระทรงสาธารณสุข ส่งอนุบัญญัติ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓ )พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อทราบ และศึกษาระเบียบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง นำไปปฏิบัติ

อ่าน 303 ครั้ง