วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016 15:26

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) สำหรับ รพ.บ่อเกลือ และ รพ.สันติสุข

เขียนโดย... 

ประกาศจังหวัดน่าน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลบ่อเกลือและโรงพยาบาลสันติสุข ตามรายการ ดังนี้
1. รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน
ราคากลาง 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

- กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
- ขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเสนอราคา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2559

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 456 ครั้ง