วันพุธ, 03 มีนาคม 2021 09:05

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2564

เขียนโดย... 

วันที่ 2 มีนาคม 256กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ร่วมกับสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดน่าน นำโดย นายถนัด ใบยา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ และนางยุพินสีต๊ะสาร นายกสมาคม อสม.จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2564 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับอำเภอ/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และประธานชมรม อสม. ระดับอำเภอทุกอำเภอ จำนวน 60 คน เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดงานและ เน้นย้ำรูปแบบการจัดงานแบบ New Normal ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน จากนั้นได้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสมาคม อสม.จังหวัดน่าน บทบาทของ อสม.ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด 19 และแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ในผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป

อ่าน 113 ครั้ง