วันอังคาร, 19 มกราคม 2021 15:05

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO) จังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

วันที่ 18 มกราคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO) จังหวัดน่าน ครั้งที่ ปีงบประมาณ 2564 โดยมี แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน เป็นประธานการประชุม และร่วมให้ข้อเสนอแนะ ในประเด็น 1. ทิศทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 2. ประเด็นตรวจราชการ ลดแออัด ลดรอคอย 3.ประเด็นสำคัญของเขตสุขภาพที่ 1 โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดน่าน ประธาน Service Plan สาขาต่าง ๆ  โรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จำนวน 50 คน เพื่อนำเสนอประเด็นสำคัญ ในการตรวจราชการ คือ 1.ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 2. ระบบการบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน 3. ระบบการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง 4. ระบบการดูแลทารกแรกเกิด5. ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (IMC) 6. ระบบการดูแลผู้ป่วย DM, HT 7. ระบบการดูแลผู้ป่วย COPD เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และพัฒนาระบบการบริการสุขภาพเป็นไปตามนโยบายสำคัญกระทรวงสาธารณสุข ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพด้วยระบบบริการที่มีคุณภาพ

อ่าน 71 ครั้ง