วันอังคาร, 15 ธันวาคม 2020 13:49

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2564

เขียนโดย... 

วันที่ 14ธันวาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 โดยมี นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ เป็นประธานเปิดการประชุม และUpdate ความรู้การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ร่วมกับ ทพญ.มยุเรศ เกษตรสินสมบัติ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ห้องประชุมหมอเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล สสจ.น่านรพ.น่าน, รพช.และ รพ.ค่ายสุริยพงษ์รวม 50 คน เพื่อร่วมกันทบทวนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ที่ผ่านมา วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมการ Re-accredit ของแต่ละโรงพยาบาล และการนำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองขั้น 3 ของ รพ.เฉลิมพระเกียรติ, รพ.สองแคว และ รพ.นาน้อย ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จังหวัดน่าน บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขตามคุณภาพมาตรฐาน ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย ลดอัตราตาย และภาวะแทรกซ้อน โดยให้บริการอย่างมีคุณภาพ ไร้รอยต่อ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนต่อไป

อ่าน 146 ครั้ง