วันอังคาร, 15 ธันวาคม 2020 13:42

จังหวัดน่าน ประชุมการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประจำปี 2564

เขียนโดย... 

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุม การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมหมอเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยมี ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติมาชี้แจงนโยบายระบบสุขภาพปฐมภูมิ ให้แนวทางการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และเป็นที่ปรึกษาในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน หน่วยบริการปฐมภูมิ หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ สสจ.น่าน รวม 40คน เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิให้เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุข เป้าหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน โดยจะเน้นการเสริมพลังและความเข้มแข็งของชุมชน และท้องถิ่นในการจัดการปัจจัยกำหนดสุขภาพ (Health Determinant) ที่สำคัญได้แก่ อาหาร  ออกกำลังกาย อารมณ์ สุรา และบุหรี่ โดยนำรูปแบบตำบลสุขภาวะ ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดต่อไป

อ่าน 230 ครั้ง