วันจันทร์, 14 ธันวาคม 2020 10:09

สสจ.น่าน ประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2564

เขียนโดย... 

วันที่ ธันวาคม 2563 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จัดประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)ประจำปี 2564 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และผู้รับผิดชอบงาน PMQA อำเภอละ 1 คน  รวม 25 คน เพื่อปรับปรุงข้อมูล PMQA รายหมวด การประเมินตนเอง เพื่อหาส่วนขาดการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร การจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จ 18 ตัวชี้วัด และการเตรียมความพร้อมสถานบริการแต่ละแห่งในการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่กำหนด

อ่าน 87 ครั้ง