วันศุกร์, 04 ธันวาคม 2020 10:05

จังหวัดน่าน เตรียมความพร้อม อสม.ดีเด่น ประจำปี 2564

เขียนโดย... 

วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมหมอเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนใน สสจ.น่าน สสอ. รพ.น่าน รพช. รพ.สต. สมาคมอม. และอสม. รวม 30 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อสม.เด่นระดับจังหวัด ในด้านบุคลิกภาพ การพูดนำเสนอผลงานและซักซ้อมการนำเสนอผลงานของ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 9 สาขา ซึ่งจะเป็นตัวแทน อสม.ของจังหวัดน่าน ไปประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขตต่อไป ทั้งนี้รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติเพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ อสม.ทุกคน ที่ได้ร่วมกันเสียสละ อุทิศตนสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

อ่าน 212 ครั้ง