วันพุธ, 02 ธันวาคม 2020 14:09

สสจ.น่าน ประชุมพัฒนาระบบการวิจัยสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพคนน่าน

เขียนโดย... 

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายแพทย์ดิเรก สุดแดน นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาระบบการวิจัยสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพคนน่าน ณ ห้องประชุมหมอเมืองน่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานวิชาการใน สสจ.น่าน,สสอ., รพ.น่าน, รพช., รพ.สต. และ สสช. รวม 80 คน เพื่อร่วมกันทบทวนการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่ผ่านมา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบการวิจัยสาธารณสุขน่าน การขอจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ในการสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพคนน่าน ทั้งด้านชุมชนและเครือข่าย ด้านบริการ ด้านบริหารจัดการ โดยมีประเด็นมุ่งเน้นสำคัญได้แก่ การพัฒนาผู้สูงอายุคุณภาพและการรองรับสังคมผู้สูงอายุ (เน้นการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ), ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเด็กเตี้ย, อาหารปลอดภัย, การฆ่าตัวตาย, การสร้างความรอบรู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, วัณโรค, และโรคโควิด 19 ทั้งนี้ สสจ.น่านได้มีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย, การพัฒนาคลังความรู้และฐานข้อมูลทางวิจัย, การสนับสนุนทุนวิจัย และการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงร่างการวิจัยและดำเนินการวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ประเด็นปัญหาสุขภาพของคนน่าน อันจะนำไปสู่ระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

อ่าน 134 ครั้ง