วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2020 12:15

การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทานบ้านห้วยปูด ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ได้ออกมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทานบ้านห้วยปูด ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อให้องค์ความรู้แนะนำการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสุขศาลาพระราชทาน ทั้งมาตรฐานการบริหารจัดการและการให้บริการ จำนวน 6 หมวด โดยมี นายถนัด ใบยา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ และบุคลากร โครงการพระราชดำริ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รพ.สต.บ้านด่าน เจ้าหน้าที่สุขศาลา อสม.บ้านห้วยปูด  รวม 30 คนร่วมร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ปลอดภัยสำหรับผู้รับบริการ และเกิดการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง

อ่าน 123 ครั้ง