วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2020 11:46

สสจ.น่าน - สวรส. ร่วมขับเคลื่อนงานวิจัย พัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

วันที่ 9  พ.ย. 2563 ณ สสอ.บ่อเกลือ จ.น่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประชุมหารือความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยในพื้นที่ และการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ภายใต้บันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายประชาคมสุขภาพจังหวัดน่าน ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นความร่วมมือ กันตั้งแต่ปี 2561 โดยมี นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ สวรส. และทีมงานเข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน เพื่อให้เกิดการกำหนดนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนเมืองน่านได้มีสุขภาพที่ดี โดยดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ระดับพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาความรู้ให้เกิดการใช้ประโยชน์ และนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ่าน 111 ครั้ง