วันพุธ, 11 พฤศจิกายน 2020 14:16

สาธารณสุขน่าน เปิดเวทีงานวิจัยพัฒนาสุขภาพพื้นที่สุขศาลาพระราชทาน จังหวัดน่าน

เขียนโดย... 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางกานดา ยุบล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน  เปิดเวทีงานวิจัยพัฒนาสุขภาพพื้นที่สุขศาลาพระราชทาน จังหวัดน่าน ณ ที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่  เข้าร่วมเวทีจำนวน 150 คน  ได้ข้อเสนอสำหรับการนำไปขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพประชาชน 5 ประเด็น ดังนี้

 - การบริการสุขภาพในสุขศาลาพระราชทาน

 - ด้านการพัฒนาสุขภาพประชาชน

 - ด้านบ้านสะอาดและสิ่งแวดล้อม

 - ด้านความมั่นคงทางอาหาร

 - ด้านน้ำอุปโภคบริโภค

อ่าน 121 ครั้ง