วันอังคาร, 22 มกราคม 2019 22:33

จังหวัดน่าน ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 3 แลกเปลี่ยนการทำงานทุกส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน ตามยุทธศาสตร์จังหวัด

เขียนโดย... 

         เมื่อเวลา 7.00 น. วันที่ 22 มกราคม 2562 จังหวัดน่าน เปิดงานสภากาแฟ ครั้งที่ 3/2562 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย น.พ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานหลัก ในการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มรับรอง

         สำหรับกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดน่าน จัดขึ้นทุกสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน โดยหมุนเวียนกัน เป็นเจ้าภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด รัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน และภาคเอกชน ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย สร้างความคุ้นเคยและปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของแต่ละหน่วยงานซึ่งกันและกัน อันจะเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้การทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันให้เป็นไปนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ยุทธศาสตร์ของจังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ อีกทั้ง นำข้อมูลต่างๆ ของทุกกระทรวงฯ มาปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สื่อมวลชน ได้นำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ภายในบริเวณงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จัดนิทรรศผลงานแต่ละแผนก ให้บริการตรวจชีพจรวัดความดัน วัดส่วนสูงและน้ำหนัก สมุนไพรรักษาโรค การแพทย์แผนไทยพื้นบ้าน เป็นต้น

         นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน กล่าวว่า ถึงความคืบหน้าการทำงานที่ผ่านมา โดยขับเคลื่อนนโยบายตามแผนงานกระทรวงสาธารณสุข อาทิ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 โรงพยาบาลเชียงกลางจัดกิจกรรมวิ่งเติมบุญต่อทุนลมหายใจ การติดตามสภาพอากาศมลพิษเขม่าหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และการติดตามสถานการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

         ส่วนทางคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านาน่าน ได้นำเสนอ กำหนดการจัดงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ครบรอบ 81 ปี โดยร่วมกับสมาคมศิลย์เก่าเกษตรน่านและภาคีเครือข่ายกำหนดจัดกิจกรรมเกษตรน่านแฟร์ ในระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2562 เผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการชุมชน และการ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ความรู้ ความก้าวหน้าทางการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สังคมเล็งเห็นความสำคัญของการเกษตรต่อการพัฒนาประเทศ มีการแข่งขันทักษะของนักศึกษ การแสดงนิทรศการผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร การโชว์ความยไทยระดับแชมเปี้ยนแห่งประเทศไทย การประกวดโคเนื้อ โคแดงเมืองน่าน และ กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. เชิญชวนหน่วยงานและบอกกล่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ เพื่อแสดงศักยภาพของ มทร.ล้านนาน่าน ให้เป็นที่รู้จัก และเตรียมผลักดันงานเกษตรน่านแฟร์ให้เป็นงานประจำปีของจังหวัดน่านด้วย

อ่าน 685 ครั้ง