วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2018 15:30

การอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน Featured

เขียนโดย... 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สสอ.ภูเพียง จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรสาธารณสุขอำเภอภูเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน และประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

อ่าน 800 ครั้ง