ดาวน์โหลดเอกสาร COVID-19 และเว็บลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

arrow wap ประกาศ/ คำสั่งจังหวัดน่าน (แนวทางการเข้าพื้นที่ จ.น่าน และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19) new0
arrow wap แนวทางการให้วัคซีน โควิด 19 ในสถานการณ์การระบาดปี 64 ของประเทศไทย 
arrow wap
arrow wap แบบรายงานอาการภายหลังได้รับวัคซีน COVID-19 (AEFI 1) new0
arrow wap แบบสอบสวนอาการภายหลังได้รับวัคซีน COVID-19 (AEFI 2) new0
arrow wap ระบบรายงานอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI Systems) | คู่มือการใช้งานระบบ  new0
arrow wap ลิงก์สำหรับตรวจสอบสถานการณ์ COVID-19 รายจังหวัด
arrow wap แบบคัดกรองความเสี่ยงสำหรับผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน (A01) 
arrow wap แบบประเมินความเสี่ยงผู้เดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดน่าน ด้วยเครื่องบินโดยสาร (A02) 
arrow wap คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
          - สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1
          - สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2
          - สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3
arrow wap แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคโควิด-19 (ปรับปรุง 28 มค. 2564)

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000