ดาวน์โหลดโปสเตอร์เห็ดพิษ
 
     
โปสเตอร์
รายละเอียด
ดาวน์โหลด
     
     

โปสเตอร์
เห็ดพิษที่สำคัญ
ในประเทศไทย

ไฟล์ PDF 
ขนาด 1.76 MB

     
     
โปสเตอร์
เปรียบเทียบเห็ดพิษ
และเห็ดกินได้ #1 

ไฟล์ JPG 
ขนาด 2.38 MB
     
     
โปสเตอร์
เปรียบเทียบเห็ดพิษ
และเห็ดกินได้ #2 

ไฟล์ JPG 
ขนาด 2.75 MB
     
     
โปสเตอร์
เปรียบเทียบเห็ดพิษ
และเห็ดกินได้ #3 

ไฟล์ JPG 
ขนาด 131.49 KB
     
     
โปสเตอร์
รูปเห็ดพิษและ
เห็ดกินได้ใน จ.น่าน 

ไฟล์ JPG 
ขนาด 2.61 MB
     
Read 4267 times

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000