Contact

Address:
งานระบาดวิทยา
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
467 ม. 5 ต.ผาสิงห์
อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทร. 054-600070 ต่อ 312-313
Thailand

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000