ภารกิจ

งานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา

-  เฝ้าระวังโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

-  จัดทำรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำวัน (เฉพาะบางโรคและบางคราวที่มีการระบาด)

ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี และเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง

-  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเตือนภัยแก่ผู้เกี่ยวข้อง

-  ควบคุม กำกับ ประเมินผล การดำเนินงานระบาดวิทยาของจังหวัด   

-  พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

-  ศึกษาวิจัย และส่งเสริมนวัตกรรมทางด้านระบาดวิทยา

- เตรียมความพร้อมควบคุมการระบาดฉุกเฉิน

- จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรค

- ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมพร้อมควบคุมการระบาด

- ซ้อมแผนเตรียมพร้อมรองรับการควบคุมการระบาด ระดับจังหวัด

- ฝึกอบรม ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานฯ แก่เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ตำบล

- สอบสวนและควบคุมโรคร่วมกับหน่วยงานทุกระดับในที่ที่เกิดการระบาดของโรค ตามแนวทางการควบคุมโรค

- เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่หน่วยงานและสถานประกอบการ

- นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังการระบาดและการสอบสวนโรค

- วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล การระบาดของโรค

งานสอบสวนโรค (SRRT)

- ดำเนินงานตามนโยบาย  แนวทางในการเฝ้าระวัง  สอบสวน  ป้องกัน  ควบคุมโรค

- อำนวยการ  ควบคุม  กำกับ  ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา

- เป็นศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในจังหวัด

- เป็นศูนย์การปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวน  ป้องกัน  ควบโรค และภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในจังหวัด

- ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุนงานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วเพื่อ การสอบสวน  เฝ้าระวัง  ป้องกัน ควบคุมโรค 

- ตรวจสอบ  ยืนยันข้อมูลการวินิจฉัยโรคจากหน่วยงานที่พบผู้ป่วยและแจ้งทีม SRRT พื้นที่ที่พบผู้ป่วย          

- ยืนยันการการระบาดโดยวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและสถานการณ์โรค

- การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ  ในกรณีต้องดำเนินการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์สารเคมีสำหรับควบคุมป้องกันโรคและแบบสอบสวนโรค

- ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และผู้สัมผัสโรค

- รวบรวมข้อมูลผู้ป่วย  ข้อมูลพื้นฐาน, ประวัติการรับเชื้อ, ประวัติการเดินทางของผู้ป่วย, คนในครอบครัวและคนในละแวกเดียวกัน 

- สรุปลักษณะรูปแบบการระบาดของโรคว่าเป็น ชนิดรายเดี่ยว, ครอบครัว และกลุ่มใหญ่ในพื้นที่ที่มีการระบาด

- เก็บวัสดุตัวอย่างสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจหาเชื้อจากผู้ป่วย ผู้สัมผัส สิ่งแวดล้อม เพื่อค้นหาแหล่งโรค รังโรค  

- แจกจ่ายยา  เวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาที่ใช้ในการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ที่มีการระบาด   

- ปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการ (ตามคำสั่งปฏิบัติงานอยู่เวรนอกเวลาและวันหยุดราชการ)

- การพัฒนาทีม SRRT ทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด จนถึงพื้นที่ ในการป้องกันควบคุมโรค

Read 1570 times

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000