กลุ่มโรคติดเชื้อที่นำโดยแมลง   กลุ่มโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
       DF/DHF (ไข้เดงกี่/ไข้เลือดออก)      คอตีบ
       Chikungunya (ไข้ปวดข้อยุงลาย)      คางทูม
       Malaria (ไข้มาลาเรีย)      บาดทะยักในทารกแรกเกิด (อายุไม่เกิน 28 วัน)
       Scrub Typhus (ไข้รากสาดใหญ่)      การตายในทารกแรกเกิด (0-28 วัน)
    กลุ่มโรคติดเชื้อระหว่างสัตว์และคน      หัด
       Trichinosis (พยาธิทริคิโนซิส)      หัดเยอรมัน
       Rabies (พิษสุนัขบ้า)      หัดเยอรมันตายในครรภ์มารดา
       Melioidosis (โรคเมลิออยด์)      สุกใส
       Leptospirosis (ไข้ฉี่หนู)      กลุ่มอาการอัมพาตอ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลัน (AFP)
       Streptococcus suis (ไข้หูดับ)      ไอกรน
       Antrax (โรคแอนแทรกซ์)      อาการภายหลังได้รับวัคซีน (AEFI)
    กลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารและน้ำ            แบบ AEFI 1 (สอบสวนทุกรายที่มีอาการ)
       กลุ่มอาการไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน            แบบ AEFI 2 (กรณีที่มีอาการหนัก เช่น admit หรือ เสียชีวิต)
       ไข้เอนเทอริค,ไข้ไทฟอยด์,พาราไทฟอยด์   กลุ่มโรคติดเชื้อจากการสัมผัส
       บิด      ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
       มือ เท้า ปากเปื่อย      คุดทะราด
       อาหารเป็นพิษ      เยื่อยุตาอักเสบจากไวรัส
       อุจจาระร่วงอย่างแรง      เรื้อน
    กลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ   กลุ่มโรคติดเชื้อระบบประสาทส่วนกลาง
       ไข้หวัดใหญ่      กลุ่มอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ/ไข้สมองอักเสบ
       ปอดอักเสบ    
       วัณโรคปอด    
 
       
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000