สถานการณ์ไข้เลือดออก ณ 20 มิถุนายน 2561

(ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง)


สรุปรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดน่าน

ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2561  ถึงวันที่  20 มิถุนายน 2561

          นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม (26,27,66) จำนวนทั้งสิ้น 157 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 33.01 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

         พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 79 ราย เพศชาย 78 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.01 : 1

       กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 71.95 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี, 25 - 34 ปี, 55 - 64 ปี, 5 - 9 ปี, 35 - 44 ปี, 45 - 54 ปี, 65 ปี ขึ้นไป อัตราป่วยเท่ากับ 66.11, 43.44, 34.90, 31.68, 15.88, 15.40, 14.85 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ 

        อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ อาชีพเกษตร จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 42 ราย รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน, อาชีพรับจ้าง, อาชีพอื่นๆ, อาชีพทหาร/ตำรวจ, อาชีพ นปค., อาชีพนักบวช, อาชีพค้าขาย, อาชีพราชการ, อาชีพงานบ้าน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 41, 21, 17, 17, 12, 2, 2, 2, 1 ราย ตามลำดับ  

         พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน พฤษภาคม จำนวนผู้ป่วย เท่ากับ 77 ราย โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน มกราคม  7 ราย, กุมภาพันธ์ 6 ราย, มีนาคม 7 ราย, เมษายน 12 ราย, พฤษภาคม 77 ราย, มิถุนายน 48 ราย 

         พบผู้ป่วยในเขตเทศบาล 51 ราย  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 106 ราย

         ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลทั่วไป 29 ราย  โรงพยาบาลชุมชน 128 ราย   

         อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ อำเภอสองแคว อัตราป่วยเท่ากับ 176.32 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ อำเภอเชียงกลาง, อำเภอแม่จริม, อำเภอเมืองน่าน, อำเภอนาน้อย, อำเภอสันติสุข, อำเภอปัว, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, อำเภอภูเพียง, อำเภอนาหมื่น, อำเภอเวียงสา, อำเภอท่าวังผา, อำเภอบ้านหลวง อัตราป่วยเท่ากับ 89.72, 56.25, 52.97, 45.87, 31.73, 21.69, 20.80, 14.01, 13.64, 12.83, 11.84 และ 8.44 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ  

  


Read 65 times

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000