บวร.ร.

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและยาปลอดภัย แบบบูรณาการ บวร.ร. 

บ้านเมืองจังเหนือ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2562

   


 

โครงการชุมชนบ้านใหม่พัฒนา จังหวัดน่าน ร่วมใจ

บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัย ด้วยเครือข่าย บวร.ร. ปีงบประมาณ 2563 

 

   


 

โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2564

ณ รพ.สต.บ้านเมืองจัง ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 

Title Created Date
งานประชุมเพื่อคืนข้อมูลเข้าสู่ชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2564 27 July 2021
สสจ.น่าน และ ชุมชนบ้านเมืองจังเหนือ รับโล่เกียรติคุณ บวร.ร. ประจำปี 2562 23 July 2019