ข่าวกิจกรรม

งานประชุมเพื่อคืนข้อมูลเข้าสู่ชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 256 

           วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และ รพ.สต.บ้านเมืองจัง จัดประชุมเพื่อคืนข้อมูลเข้าสู่ชุมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2564 ณ รพ.สต.บ้านเมืองจัง ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง  คณะครูนักเรียนผู้มีส่วนร่วมในโครงการ โรงเรียน อย.น้อย โรงเรียนศรีนครน่าน  ตัวแทนผู้นำหมู่บ้านบ้านเมืองจังใต้  และเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านเมืองจัง ทั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่ได้จากการดำเนินโครงการและได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี