ยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

 - พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 อ่านเพิ่มเติม 

- พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559 อ่านเพิ่มเติม 

- กฎหมายสำคัญ / กฎหมายออกใหม่ อ่านเพิ่มเติม 

- คู่มือสำหรับประชาชน  อ่านเพิ่มเติม 

- แบบฟอร์มยื่นคำขอ อ่านเพิ่มเติม 

- การขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์  อ่านเพิ่มเติม 

 


 เอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกัญชา กัญชง

 

- สื่อความรู้กัญชา กัญชง (คลิก)