อาหาร

 - กฎหมายอาหาร อ่านเพิ่มเติม 

- คู่มือสำหรับประชาชน  อ่านเพิ่มเติม 
- คู่มือสำหรับประชาชนฉบับผู้ประกอบการ อ่านเพิ่มเติม 

- ความรู้และข้อมูล อ่านเพิ่มเติม 

- แบบฟอร์มยื่นคำขอ อ่านเพิ่มเติม 

- หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคฯ อ่านเพิ่มเติม  

- ตารางสอบผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคฯ และดาวน์โหลดเอกสาร อ่านเพิ่มเติม   

- การสมัครสอบเป็นผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคฯ อ่านเพิ่มเติม  

 

สื่อความรู้

 หลักเกณฑ์และวิธีที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP สุขลักษณะทั่วไป)

 

การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร(กรณีสถานที่ผลิตเข้าข่ายเป็นโรงงาน)