เครื่องสำอาง

 

การใช้งานระบบจดแจ้งเครื่องสำอางอัตโนมัติ

    1. สมัครเข้าใช้งานระบบยืนยันตัวบุคคล (Open ID) คลิก

     2. ยื่นเอกสารขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบจดแจ้งเครื่องสำอางอัตโนมัติ 

         - หนังสือมอบอำนาจ คลิก

         - หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คลิก

           ณ ศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) กลุ่มงานคุ้มครองบริโภคและเภสัชสาธารณสุข ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

การขออนุญาตสถานที่ผลิต นำเข้า หรือเก็บรักษาเครื่องสำอาง

     3. ผู้ประกอบการติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่

     4. ผู้ประกอบการยื่นแบบแปลนอาคาร พร้อมภาพถ่าย ก่อนการก่อสร้าง/ปรังปรุงอาคาร

     5. พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแบบแปลน

           - หากพบประเด็นต้องแก้ไข :  ให้ผู้ประกอบการแก้ไขแปลนตามคำแนะนำ แล้วยื่นแบบแปลนอาคาร พร้อมภาพถ่าย อีกครั้ง

           - หากอยู่ในเกณฑ์ที่เข้าข่ายว่าเหมาะสม :  สามารถดำเนินการได้ ให้ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารตามคำแนะนำให้แล้วเสร็จ

     6. ไปที่เว็บไซต์ระบบ SKYNET (คลิก) จากนั้นเข้าระบบด้วย Open ID ที่สมัครไว้

     7. เข้าใช้งานระบบตาม คู่มือการใช้งานระบบ e-submission เครื่องสำอาง (คลิก) หรือ VDO แนะนำการใช้งานระบบ (คลิก)

     8. อัพโหลดเอกสารในระบบให้ครบถ้วนและถูกต้อง >> กดยื่นคำขอ >> จากนั้นรอเจ้าหน้าที่พิจารณา

     9. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

           - หากพบเอกสารไม่ครบถ้วน :  เจ้าหน้าที่จะคืนคำขอ ให้ผู้ขออนุญาตแก้ไข/เพิ่มเติม จากนั้นยื่นคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐาน อีกครั้ง

           - เมื่อเอกสารครบถ้วน :  เจ้าหน้าที่รับคำขอ และผู้ขออนุญาตชำระค่าคำขอให้เรียบร้อย

     10. พนักงานเจ้าหน้าที่ลงตรวจสถานที่ หากพบข้อบกพร่องที่ควรแก้ไข ผู้ขออนุญาตจะต้องแก้ไข/ปรับปรุง ภายในเวลาที่กำหนด

     11. สถานที่ในระบบได้รับการอนุมัติ >> ขึ้นสถานะ อนุมัติสถานที่ ในระบบเรียบร้อยแล้ว

     12. ผู้ขออนุญาต ยื่นขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผ่านเว็บไซต์ในขั้นตอนถัดไป

การยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง

     13.ไปที่เว็บไซต์ระบบ SKYNET (คลิก) จากนั้นเข้าระบบด้วย Open ID ที่สมัครไว้

     14. เข้าใช้งานระบบตาม คู่มือการใช้งานระบบ e-submission เครื่องสำอาง (คลิก) หรือ 

 14.1  VDO การจดแจ้งผลิตภัณฑ์เดี่ยว (คลิก)
14.2 VDO การจดแจ้งผลิตภัณฑ์เดี่ยวชนิดเดียวกัน ที่มีส่วนประกอบและการใช้เหมือนกันแต่แตกต่างกันที่สี/กลิ่น (จดแจ้งผลิตภัณฑ์ ต่างสี/กลิ่น) (คลิก)
14.3 VDO การจดแจ้งผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันที่ประกอบด้วยหลายเฉดสี บรรจุในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน ไม่สามารถแยกจำหน่ายได้ (จดแจ้ง Palette ชนิดเดียวกัน) (คลิก)
14.4 VDO การจดแจ้งผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกันบรรจุในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน ไม่สามารถแยกจำหน่ายได้ (จดแจ้ง Palette ต่างชนิดกัน) (คลิก)
14.5 VDO การจดแจ้งชุดผลิตภัณฑ์ที่ใน 1 ชุดประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เดี่ยวประเภทเดียวกัน บรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน (จดแจ้งชุดเช็ต ชนิดเดียวกัน) (คลิก)
14.6 VDO การจดแจ้งชุดผลิตภัณฑ์ที่ใน 1 ชุดประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เดี่ยวหลายประเภท บรรจุรวมในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน (จดแจ้งชุดเซ็ต ต่างชนิดกัน) (คลิก)

     15. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง กดยื่นคำขอและยินยอมเงื่อนไขการยื่นคำขอ

     16. ออกใบสั่งชำระเงินใบคำขอ ตามคู่มือ (คลิก) หรือ VDO การชำระเงินใบคำขอ/ใบจดแจ้ง (คลิก)


 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

     1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ.2561 คลิก

คู่มือ

     1. คู่มือประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฉบับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง คลิก

     2. คู่มือผู้ประกอบการ เรื่อง แนวทางการจัดเตรียมสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) คลิก

           

     3. คู่มือแนวทางการตรวจสอบสถานที่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ.2561 (ฉบับปรับปรุง) คลิก

               


  

ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง พ.ศ.2562 คลิก

ตัวอย่าง ฉลากเครื่องสำอาง

 

ตัวอย่าง ฉลากเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ

   ประกาศ

   

 

 

- กฎหมายเครื่องสำอาง อ่านเพิ่มเติม 

- คู่มือสำหรับประชาชน  อ่านเพิ่มเติม 

- แบบฟอร์มยื่นคำขอ อ่านเพิ่มเติม 

- เครื่องสำอางที่ถูกเพิกถอน อ่านเพิ่มเติม 

- เครื่องสำอางอันตราย อ่านเพิ่มเติม 

- ผลการวิเคราะห์เครื่องสำอาง อ่านเพิ่มเติม