วันศุกร์, 02 เมษายน 2021 09:39

แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการฝังเข็มสำหรับทันตแพทย์ ประจำปี 2564

เขียนโดย... 

ตามที่ แพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกานซู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมกันจัดทำโครงการอบรมหลักสูตรการฝังเข็มสำหรับทันตแพทย์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม –
23 กรกฎาคม 2564 ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยฝึกปฏิบัติภายในประเทศและศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ค่าลงทะเบียน 42
,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดูงานต่างประเทศหากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ค่าลงทะเบียน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

                   ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการฝังเข็มสำหรับทันตแพทย์ ประจำปี 2564 มายังหน่วยงานของท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังทันตแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวฯ รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้  โดยสมัครเข้าร่วมการอบรมภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรกลม ยังดี กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โทร 09 1879 3699 หรือ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่าน 458 ครั้ง