วันอังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2021 10:20

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและรับสมัครเข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ

เขียนโดย... 

1. หนังสือสภาการสาธารณสุขชุมชน ที่ สธช 01/ว 117 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลเข้าอบรมในระบบ Online ตามโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2564

2. หนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน 0017.5/ว 667 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่าน 35 ครั้ง