วันจันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2021 10:13

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและรับสมัครเข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ

เขียนโดย... 

1.  หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 2155 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”

2.  หนังสือสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่ สธ 0321/772 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ (On line) การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเด็กป่วย ครั้งที่ 6 (The 6th Breastfeeding Sick Babies Conference)

3. หนังสือสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่ สธ 0321/506 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม “การพยาบาลทารกแรกเกิด”              

อ่าน 68 ครั้ง