วันอังคาร, 08 มกราคม 2019 11:16

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(85)

เขียนโดย... 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ เรื่องการเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งข่าวสาร สามารถดาวน์โหลดดูรายละเเอียดได้ตามไฟล์แนบ
1. หนังสือที่ นน 0017.5/ว5424 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญสมัครหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูงรุ่นที่ 2
2. หนังสือที่ สธ 0201.02/ว816 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
3. หนังสือที่ สธ 0201.02/ว823 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม “หลักสูตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0”
4. หนังสือที่ สธ 0226/ว4031 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร” ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 7
5. หนังสือที่ สธ 0201.02/ว 820 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 6 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
_____________________________
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

อ่าน 67 ครั้ง