วันอังคาร, 08 มกราคม 2019 11:14

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(71)

เขียนโดย... 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ เรื่องการเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งข่าวสาร สามารถดาวน์โหลดดูรายละเเอียดได้ตามไฟล์แนบ
1. หนังสือที่ ศธ 0512.38/1243 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ “Ethical Issues of Health Sciences and Social Sciences Research”
2. หนังสือที่ สธ 0201.02/ว 795 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan)
3. หนังสือที่ ศธ 0517.02/ว12360 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
4. หนังสือที่ ศธ 6593(3)/8970 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (โท – เอก)
5. หนังสือที่ สธ 0201.02/ว 815 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล”
_____________________________
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

อ่าน 65 ครั้ง