วันอังคาร, 04 ธันวาคม 2018 16:06

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(5726)

เขียนโดย... 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ เรื่องการเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งข่าวสาร สามารถดาวน์โหลดดูรายละเเอียดได้ตามไฟล์แนบ
1. หนังสือที่ สธ 0502.ว1709 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตนเองและครอบครั้ง ครั้งที่ 13
2. หนังสือที่ 0840/2561 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562
3. หนังสือที่ รจภ 002/551 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ HRCT
4. หนังสือที่ สธ 0201.02/ว752 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
5. หนังสือที่ สพปร. 4/2561 เรื่อง ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 13
6. หนังสือที่ ศธ 0517.06/ว.14331 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
_____________________________
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

อ่าน 79 ครั้ง