วันพฤหัสบดี, 08 พฤศจิกายน 2018 10:21

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(5210)

เขียนโดย... 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ เรื่องการเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งข่าวสาร สามารถดาวน์โหลดดูรายละเเอียดได้ตามไฟล์แนบ
1.หนังสือที่ สธ 0829.203/ว 4486 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช
2.หนังสือที่ สธ 0226/ว 3447 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ Oncoplastic conference
3.หนังสือที่ สธ 0201.02/ว 689 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ต่างๆ
3.1โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ” รุ่นที่ 11
3.2โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 2
4.หนังสือที่ สธ 0622/ว 1903 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญสัมมนาและสมัครเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะปี 2562
5.หนังสือที่ ศธ 0517.067/1223 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
6.หนังสือที่ สวช/ว 843 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมคุ้มกันโรค
7.หนังสือที่ ว. 6/2561 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 6
_____________________________
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

อ่าน 42 ครั้ง