วันพฤหัสบดี, 11 ตุลาคม 2018 11:30

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(4819)

เขียนโดย... 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ เรื่องการเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งข่าวสาร สามารถดาวน์โหลดดูรายละเเอียดได้ตามไฟล์แนบ
1. หนังสือที่ ศธ 0517.06/ว.11328 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
2. หนังสือที่ สธ 0213.0912/ว1176 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการ “โอกาสและความท้าทายของพยาบาลไทยยุคไทยแลนด์ 4.0”
3. หนังสือที่ ศธ.0521.1.0615(14)/61-00525 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย “We care IV care”
4. หนังสือที่ ศธ 0517.067/1111 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการนานาชาติและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
_____________________________
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

อ่าน 80 ครั้ง