วันจันทร์, 08 ตุลาคม 2018 11:34

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(4774)

เขียนโดย... 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งหนังสือเวียนผ่านเว็บไซต์ เรื่องการเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งข่าวสาร สามารถดาวน์โหลดดูรายละเเอียดได้ตามไฟล์แนบ
1. หนังสือที่ สพท.2513/2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือเลือกตั้งกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
2. หนังสือที่ ศธ 0512.13/2561 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
3. หนังสือที่ พสท.634/2561 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด”
4. หนังสือที่ ศธ 0517.06/ว.11744 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมฟื้นฟูวิชาการ
5. หนังสือที่ สผท. 260/2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 เรื่อง การอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 39
6. หนังสือที่ ศธ 0514.20/ว.1166 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
7. หนังสือที่ สธ 0207.02/ว 3427 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่อง การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 “ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ.... อย่างไร”
_____________________________
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

อ่าน 123 ครั้ง