วันจันทร์, 16 สิงหาคม 2021 09:03

การใช้ฟ้าทะลายโจรในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

เขียนโดย... 

                   ตามที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ผลักดันการเพิ่มข้อบ่งใช้ฟ้าทะลายโจรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ในการนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)ที่มีความรุนแรงน้อย ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้ง่าย และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยในภาพรวม  นั้น

                   ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอส่งแนวทางการใช้ฟ้าทะลายโจรในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มายังหน่วยงานของท่าน เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
(
COVID - 19) รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลด

อ่าน 349 ครั้ง