วันพุธ, 07 กรกฎาคม 2021 09:08

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับสหวิชาชีพ (ผ่านระบบออนไลน์)

เขียนโดย... 

ด้วยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะจัดการอบรมการใช้กัญชาางการแพทย์แผนไทยสำหรับสหวิชาชีพ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องให้มีความร้ความเข้าใจในการนำกัญชาทางการแพทย์แผนทยไปใช้ได้อย่างถูกหลักวิชาการ และถูกกฎหมาย และเกิดประโยชน์ต่อการจัดบริการแก่ประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และบุคลากรในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอื่นๆ ยกเว้นแพทย์แผนไทย จำนวน ๔ รุ่น รุ่นละ ๒๕๐ คน รวม ๑,๐๐๐ คน เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. โดยมีรายละเอียด ด้งนี้

-       รุ่นที่  ๑ อบรมวันที่  ๒๙  กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา     ๐๘.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.

-       รุ่นที่  ๒ อบรมวันที่  ๓๐  กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา     ๐๘.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.

-       รุ่นที่  ๓ อบรมวันที่  ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา     ๐๘.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.

-       รุ่นที่  ๔ อบรมวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา          ๐๘.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting : Zoom Cloud Meetings)

ในการนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านตามกลุ่มเป้าหมายด้งกล่าวที่สนใจ เข้าร่วมอบรมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting : Zoom Cloud Meetings) โดยสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลด

อ่าน 358 ครั้ง