วันอังคาร, 06 กรกฎาคม 2021 15:49

อัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ ๑๕ ค่าบริการผังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น

เขียนโดย... 

           ตามที่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้จัดการประชุมการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สล.พท) และการบันทึก ข้อมูลผลงานบริการด้านการแพทย์แผนไทย ใน ๑๕ อำเภอ และพบว่าอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้ลำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ ๑๕ ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่นในสถานพยาบาลบางแห่งยังไม่เป็นปัจจุบัน นั้น 

          ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงขอส่งรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อ ใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ ๑๕ ค่าบริการฝังเข็ม และค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น เพื่อให้สถานพยาบาลทุกแห่งใช้เป็นแนวทางเดียวอัน รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลด

อ่าน 178 ครั้ง